Амжилт Фитнесс

Үнийин санал

150 Сарын

Фитнесс
 • Багшийн заавар
 • Хяналтын хуудас
 • Зааварчилгаа
 • Гишүүний Карт
 • Цагийн хязгааргүй

170 Сарын

Бассейн

210 Сарын

Фитнесс + Бассейн

360 улирлын

Фитнесс
 • Багшийн заавар
 • Хяналтын хуудас
 • Зааварчилгаа
 • Гишүүний Карт
 • Цагийн хязгааргүй

450 улирлын

Бассейн

540 улирлын

Фитнесс + Бассейн

594 Хагас жил

Фитнесс
 • Багшийн заавар
 • Хяналтын хуудас
 • Зааварчилгаа
 • Гишүүний Карт
 • Цагийн хязгааргүй

780 Хагас жил

Бассейн

900 Хагас жил

Фитнесс + Бассейн

120 Сарын

Фитнесс
 • Багшийн заавар
 • Хяналтын хуудас
 • Зааварчилгаа
 • Гишүүний Карт
 • Өглөөний ээлж

297 улирлын

Фитнесс
 • Багшийн заавар
 • Хяналтын хуудас
 • Зааварчилгаа
 • Гишүүний Карт
 • Өглөөний ээлж

474 Хагас жил

Фитнесс
 • Багшийн заавар
 • Хяналтын хуудас
 • Зааварчилгаа
 • Гишүүний Карт
 • Өглөөний ээлж

3 сарын төлбөрийг нэг дор хийснээр хөнглөлт эдлэх боломжтой

Байгууллага хамт олон

119 1 Сар

5-10 хүн
 • Багшийн заавар
 • Хяналтын хуудас
 • Зааварчилгаа
 • Гишүүний Карт
 • Цагийн хязгааргүй

297 3 Сар

5-10 хүн

109 1 сар

10-15 хүн
 • Багшийн заавар
 • Хяналтын хуудас
 • Зааварчилгаа
 • Гишүүний Карт
 • Цагийн хязгааргүй

267 3 Сар

5-10 хүн
Амжилт Фитнесс

Ерөнхий Асуултууд